AVIOEHTO

Avioehtosopimus

Avioliiton varallisuussuhteet perustuvat pääosin puolisoiden omaisuuden erillisyyteen, eli avioliiton aikana puolisot päättävät omista varoistaan. Avioliiton päättyessä eroon, tehdään omaisuuden ositus, jossa puolisoiden varat lasketaan yhteen ja varakkaampi puolisoista maksaa toiselle tasinkona erotuksen. Avioliittolain säännöksistä voidaan poiketa tekemällä avioehdon, joka on puolisoiden välinen sopimus varallisuussuhteiden jaosta avioliiton päättyessä. Avioehdosta voidaan sopia avioehtosopimuksella, joita on kolmenlaisia: totaalinen, osittainen ja yksipuolinen avioehtosopimus.

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti ja se voidaan tehdä ennen avioliittoa tai sen aikana. Avioehtosopimuksella puolisot voivat määrätä, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla heistä on tai jonka hän myöhemmin saa. Avioehtosopimuksella voidaan sopia myös siitä, että puolisolla on avio-oikeus omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei sellaista oikeutta olisi ollut.

Avioehtosopimus on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastossa. Sopimus tulee voimaan vasta kun se on rekisteröity. Avioehtosopimus ei tule voimaan, jos se on jätetty rekisteröitäväksi avioliiton purkauduttua tai sen jälkeen, kun arvioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Totaalinen avioehtosopimus

Totaalisella avioehtosopimuksella suljetaan molempien avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen kokonaan pois. Näin ollen kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta sellaiseen omaisuuteen, joka toisella on ennen avioliiton alkamista tai jonka hän on hankkinut tai saanut avioliiton aikana.

Osittainen avioehtosopimus

Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että avio-oikeutta ei ole johonkin tiettyyn omaisuuteen. Osittaisen avioehtosopimuksen kohteena voi olla mikä tahansa omaisuus, kuten esimerkiksi ennen avioliittoa hankittu omaisuus tai suvulle kuulunut maatila tai mökki, jota ei haluta siirtää avio-oikeuden kautta toisen sukuun.

Yksipuolinen avioehtosopimus

Yksipuolisella avioehtosopimuksella ainoastaan toisen puolison avio-oikeus suljetaan pois.

Avioehtosopimus avioeron varalta

Avioehtosopimus on mahdollista tehdä myös pelkän avioeron varalta. Tällöin avioehtosopimukseen liitetään ehto, jonka mukaan puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen avioliiton purkautuessa avioeron vuoksi. Näin ollen avio-oikeus kuitenkin säilyy, mikäli avioliitto päättyy puolison kuolemaan.