Palvelumme

”Ammattitaidolla, asiakasta kuunnellen, 

oikeudenmukaista ja luottamuksellista palvelua”

PERUNKIRJOITUKSET

Perunkirjoitus on tehtävä jokaisen Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen kolmen kuukauden kuluessa, ellei siihen ole saatu perustellusta syystä lisäaikaa. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka toimitetaan Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Perillisille määrättävä perintövero perustuu perukirjassa annettuihin tietoihin.

PERINNÖNJAOT

Perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesän omaisuus voidaan jakaa perillisten kesken joko sopimus- tai toimitusjakona. Ennen perinnönjakoa on toimitettava ositus, jos vainaja oli naimisissa eikä vainajalla ja leskellä ollut täysin avio-oikeuden poissulkevaa avioehtosopimusta. 

 

TESTAMENTIT

Testamentti on tahdonilmaisu, jolla henkilö ilmoittaa tahtonsa omaisuutensa kohtalosta kuolemansa jälkeen. Testamenttiin kirjataan testamentin tekijän eli testaattorin viimeinen tahto. Testamentilla varaudut tulevaan sekä turvaat läheisesi.

 

 

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO

Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi hyvissä ajoin itse valita luotettavan henkilön hoitamaan asioitaan siinä vaiheessa, kun oma toimintakyky heikkenee esimerkiksi sairauden, vanhuuden tai tapaturman myötä.

 

AVIOEHDOT

Avioehto on puolisoiden välinen sopimus, jolla voidaan poiketa avioliittolain säännöksistä. Avioehdosta voidaan sopia avioehtosopimuksella, joita on kolmenlaisia: totaalinen, osittainen ja yksipuolinen avioehtosopimus.

 

 

OSITUKSET / EROTTELUT

Ositussopimus tulee ajankohtaiseksi avioliiton päättyessä joko toisen puolison kuolemaan tai avioeroon. Osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan kahtia puolisoiden kesken. Jos puolisoilla on kaiken poissulkeva avioehtosopimus, osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu, jossa kumpikin osapuoli pitää omissa nimisään olevan omaisuuden.

KAUPPAKIRJAT JA KAUPANVAHVISTUKSET

Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan luovutuskirjan allekirjoittajien läsnäollessa. Kaupanvahvistus on tehtävä kun kyseessä on kiinteistön kauppa, lahjoitus, vaihto tai jakaminen. Kaupanvahvistaja vahvistaa kiinteistön luovutuksen merkitsemällä todistuksen luovutuskirjaan.

LAHJAKIRJAT, VALTAKIRJAT JA MUUT ASIAKIRJAT