OSITUS / EROTTELU

Ositussopimus tulee ajankohtaiseksi avioliiton päättyessä joko toisen puolison kuolemaan tai avioeroon. Avioeron vireille laittaminen käräjäoikeudessa tai puolison kuolema muodostavat aviopuolisoiden varallisuutta koskevan ositusperusteen, joka määrittelee osituksen piiriin kuuluvan omaisuuden.

Osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan kahtia puolisoiden kesken. Osituksen yhteydessä laaditaan ositussopimus, johon omaisuuden jako kirjataan. Jos puolisoilla on kaiken poissulkeva (totaalinen) avioehtosopimus, osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu, jossa kumpikin osapuoli pitää omissa nimisään olevan omaisuuden.

Avioliittolain mukaan omaisuuden ositus/erottelu on suoritettava, kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai avioliitto on purkautunut, jos toinen puolisoista tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Osituksen toimittamiselle ei ole säädetty määräaikaa eikä oikeus osituksen vaatimiseen vanhene. Näin ollen entinen puoliso voi olla kuolinpesän osakas sillä perusteella, että ositusta ei ole toimitettu.

Sopimusositus

Avioeron ositus voidaan suorittaa joko sopimusosituksena tai toimitusosituksena. Sopimusositus perustuu puolisoiden väliseen sopimukseen omaisuuden jakamisesta. Jos puolisot eivät pääse sopimukseen osituksesta, voivat he turvautua toimitusositukseen. Toimitusosituksen suoritta käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja.

Ositussopimuksen rekisteröinti

Ositussopimuksen rekisteröinti ei ole pakollista eikä se vaikuta osituksen pätevyyteen, mutta se antaa suojaa osituksessa liikaa omaisuutta luovuttaneen puolison velkojia vastaan. 

Jos osituksessa toinen osapuoli on luovuttanut omaisuuttaan merkittävästi enemmän kuin mitä hän on ollut velvollinen luovuttamaan ja hän tekee myöhemmin konkurssin, myös osituksessa omaisuutta saaneelta puolisolta voidaan vaatia velkojen maksamista. Jos ositussopimus on lähetetty rekisteröitäväksi Digi- ja väestötietovirastoon, saa omaisuutta saanut osapuoli suojan omaisuutta luovuttaneen velkojia vastaan. Ositussopimuksen rekisteröinti on mahdollista milloin tahansa osituksen jälkeen.