PERUNKIRJOITUS

Perunkirjoitus tulee tehdä jokaisen Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta, ellei siihen ole saatu perustellusta syystä lisäaikaa. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka toimitetaan Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Perillisille määrättävä perintövero perustuu perukirjassa annettuihin tietoihin.

Kuolinpesän osakkaat ovat vastuussa perunkirjoituksen hoitamisesta. Useimmiten perunkirjoituksen järjestää vainajan leski, lapsi tai muu vainajalle läheinen henkilö, joka hoitaa vainajan jäämistöä. Perunkirjoituksen merkitys velkaisissa pesissä on erityisen suuri, sillä sen laiminlyönti voi aiheuttaa vastuun vainajan veloista. Myös väärän tiedon antaminen tai tiedon salaaminen saattavat aiheuttaa osakkaille henkilökohtaisen velkavastuun vainajan veloista.

Perukirjaan merkitään pesän osakkaat, vainajan ja lesken omat sekä yhteiset varat ja velat. Perukirjassa on mainittava myös mahdollinen avioehtosopimus sekä testamentti.

Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä. Uskottujen miesten tehtävänä on omaisuuden arvostaminen käypään arvoon.